• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Deklaracja dostępności strony SP Jutrosin

Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie

Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie.

 • Data publikacji strony internetowej 2017-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-01-04

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


- przyciski nawigacyjne na stronie główne – ‘’Menu Główne’’, „Rodzice”, „Nauczyciele” – mają zbyt słaby kontrast w stosunku do pozostałych elementów strony
- strona nie we wszystkich przypadkach posiada tekst alternatywny – atrybut ‘’alt’’ dla zdjęć - np. banner na stronie głównej
- nie wszystkie podstrony posiadają znaczniki „H1” – oznaczenie nagłówka
- strona posiada odnośniki do plików pdf, które mogą stanowić problem w odczycie przez osoby niedowidzące
- strona powtarza znaczniki „title” – sugeruje to na identyczne tytuły zamieszczanych treści
- brak możliwości zwiększenia kontrastu strony i powiększenia czcionek

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-04


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Waścińska.
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 655471418


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
Adres: ul. Wrocławska 27
63-930 Jutrosin
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 655471418

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejścia do szkoły prowadzą przez schody oraz próg, podjazdy dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony boisk szkolnych
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Parter w budynkach szkoły jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Główna siedziba szkoły posiada podjazd dla osób na wózku inwalidzkim. Budynki posiadają szerokie korytarze oraz toalety dla takich osób, które ułatwią im przemieszczanie się na pierwszym poziomie szkoły.
 6. Z uwagi na przeszkody architektoniczne, schody oraz brak wind osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach nie mają możliwości korzystania z pięter szkoły.
 7. W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych, słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 9. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.